تبلیغات
پــ ــیــــرو رهـــبـ ـر - م ر گـــــ
م ر گـــــ

 

 کـَمی دقـیـق بِخـوان :

از فضـاهای ِ بُـزرگــ بگیـر تـا کـوچکــ .

از مجـازی تـا غیـر ِ مجـازی .

هـمـ ه ی ِ مـا ،

بـا تمـام ِ نـاهمسـانی های ِ بـزرگ ،

یـکــ اشتـراکــ قـوی ،

و یکــ مفهـوم ِ مشتـرکــ داریـم .

 مـی خـوام درگوشـی بگـم ایـن جـای ِ قضیـ ه رو .

آخـ ه مـال ِ مـا نیـستــ کـ ه .

مـال ِ همـسایـ ه ستــ .

مـال ِفیلـم های ِ تـلویـزیـونـ ه...!

 همـون سـ ه حـرفـی ِحـس نـَشده رو می گـم .

همون ، حـِس ِ بـِکر .

همـونـی کـ ه مثـل ِ شـوخی بـرامـونـ ه و همیشـه میـ گیـم :

" حـالا کـو تـا نـوبـتـــ ِ مـَن شـ ه "

همـونی کـ ه کـُل نـَفس ذائـقـ ه الـمَـوتـ ه .

  م َ ر گـــ . . .

 هـمونـی کـ ه انگـار قلبـاً بـاورش نـداریم ،

امـا بـالاخره

یـ ه جـایـی ،

یـ ه جـوری خـاص ،

یـ ه وقـتــ ِ خـاص ،

بـاورش میـ کنیم .

همـون موقـع کـ ه تـوی ِ

آخریـن جـوابــ ِکنـکور ِ زنـدگیـمون اومـَده :

و لا تـَغیـیـر . . .

یـادم بمـانـَد مـرگــ ، در هـَمین نـزدیـکی هـاسـتــ .

کسـی چـ ه می دانـد ؟! !
+نوشته شده در جمعه 4 بهمن 1392ساعت10:50 ب.ظتوسط فـــاطـــ ــمــــــ ه | نظرات ()